หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
 
นายธีรศักดิ์ ก๋าคำมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นน 0023.3/ 7171 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเะื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรัปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำหรือสิ่งสาธาณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.ปัว)  [ 17 เม.ย. 2567 ]   
นน 0023.6/ 7147 ขอส่งข้อมูลประกอบการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีนทรมหาชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเแลิมพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา (แจ้ง อบจ.น่าน)  [ 17 เม.ย. 2567 ]   
นน 0023.3/ ว 1605 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์การจัดบริหารสาธารณะด้านโครงการสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เมืองน่าน นาน้อย บ้านหลวง และ อ.สองแคว)  [ 17 เม.ย. 2567 ]   
lfm\"2567/120 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรม "เมืองยั่งยืน 2024 ปีที่ 2" (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  [ 17 เม.ย. 2567 ]   
นน 0023.6/ ว 1596 กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.6/ว 1597 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.6/ 7010 การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แจ้ง อ.ภูเพียง)  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.6/ ว 7009 การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แจ้ง อบจ.น่าน)  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.3/ ว 1579 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.3/ ว 1575 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.3/ 6961 ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายากับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.6/ ว 212 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผืดชอบมูลฝอยเชื้อ เรื่อง "เทคนิคการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)" ประจำปี 2567  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.6/ ว 1554 การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.3/ ว 1555 แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติ  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.2/ ว 1553 คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.2/ว 1558 การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.1/ว 211 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.5/ว 1544 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.6/ ว 1534 การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.6/ ว 210 ขอให้ประชาสัมพันธ์รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้ อปท. ทราบ  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.6/ ว 1533 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.3/ ว 1525 สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.3/ ว 1517 ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อมูลเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.3/ ว 209 การประชุมปฏิบัติการเรื่อง การดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.1/ว 208 ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร "ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่นยุคใหม่ และการพัฒนาแพลตฟอร์ม "ท้องถิ่นดิจิทัล" ออนไลน์ครบวงจร"  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.2/ ว 1508 การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แจ้งทุกอำเภอที่มีเทศบาลตำบล)  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.3/ ว 207 ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกรูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.3/ ว 1511 การยันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถินในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.3/ 121 การตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักงเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกคัดสรรผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกาษา 2567 ระดับจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.6/ ว 1507 ขอส่งข้อมูลการใช้งานการบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
 
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 458
 
 

Duphong Subdistrict Administrative Organization  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-916-8966
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718-312 โทรสาร : 054-718-313
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
จำนวนผู้เข้าชม 1,862,499 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10