หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
 
นายธีรศักดิ์ ก๋าคำมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นน 0023.3/ว 2881  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัด อปท.  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 2882  การจัดเวที่ สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข)  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 2883  (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.4/ว 306 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ โดยการรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง(น.ส.ล.)  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 2888  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565)  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 2886  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2565)  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 2885  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2565)  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 196  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธรฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน)  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.4/ว 2880   ขอให้รายงานตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 305  การขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาของ อปท. ที่เป็นหน่วยงานรับตรง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 2874  การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 303  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 302  การขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาของ อปท. ที่เป็นหน่วยงานรับตรง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 304   การขับเคลื่อนโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 300  ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมการขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 2814  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 2844  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 2847  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ 10113  โครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบรูณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย (แจ้ง อ.เวียงสา)  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.5/ว 2859   การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.4/ว 2818   แนวทางการแก้ไขและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง  [ 1 ก.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 2803  การดำเนินงานตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อแก้ไขปัญหา การอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  [ 30 มิ.ย. 2565 ]  
นน 0023.5/ว 2804  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]  
นน 0023.5/ว 298  จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2565  [ 30 มิ.ย. 2565 ]  
นน 0023.5/ว 297  ขอแจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 30 มิ.ย. 2565 ]  
นน 0023.5/ว 296  ขอแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2565  [ 30 มิ.ย. 2565 ]  
นน 0023.2/ว2763  แจ้งเปลื่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม โครงการฝึกบอรมการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 30 มิ.ย. 2565 ]  
นน 0023.3/ว 2793  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565  [ 29 มิ.ย. 2565 ]  
นน 0023.3/ว 2792  ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์  [ 29 มิ.ย. 2565 ]  
นน 0023.3/ว 295  ประชาสัมพันธ์การจัดสรรกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 29 มิ.ย. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 361
 
 

Duphong Subdistrict Administrative Organization  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-860-8327
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718-312 โทรสาร : 054-718-313
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
จำนวนผู้เข้าชม 114,851 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10