หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
ศาสนสถานในตำบลดู่พงษ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลดู่พงษ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
1
2
3
 
 
นายธีรศักดิ์ ก๋าคำมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม
  Activities
  กิจการสภา
  Council
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน 13 สาย [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 92 
ประกาศ อบต.ดู่พงษ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศ อบต.ดู่พงษ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 35 
   
 
   
 
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 31 
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเนอรา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน 8 ช่วง [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1565  [ 27 พ.ค. 2565 ]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.6/ว1556  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1564 [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
เปิดระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว1560  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษา(เพิ่มเติม)โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ)สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย/การศึกษาฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 เพิ่มเติม รุ่นที่ 54 - 56 สน.คท. มท 0808.4/ว1559  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญส่งผลงานการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2565 กสธ. มท 0819.2/ว1563  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย : (สานพลังร่วมหยุดวิกฤติ Learning Loss จากปฏิบัติการทางสังคมสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1555  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ยกเลิกการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1551,1552  [ 26 พ.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1549  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน กศ. มท 0816.5/ว1543  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3609  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1450 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กม. มท 0804.6/ว1507  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565) กพส. มท 0810.6/ว1513  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การติดตามรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1544 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816/ว1516  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1519  [ 25 พ.ค. 2565 ]
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1517 [เอกสาร]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1512  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
 
 
นน 0023.1/ว 0246  การสั่งจอง บันทึกท้องถิ่น 2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 0245  อบรมการเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระบบ Thai Water Plan  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 2245  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึการ 2566 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 243  ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 242  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 244   ขอแจ้งปรับขั้นตอนการประเมินสถานประกอบการ ระบบ Thai Stop Covid Plus  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 2231  การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.5/ 7888  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) (แจ้ง อ.เวียงสา)  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.5/ว 2215  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพามิต) ประจำเดือนเมษายน 2565 ให้แก่ อปท.  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.5/ ว 2216 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงิ นอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565) (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว และ อ.ท่าวังผา)  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.5/ 7889  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา)  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.5/ 7891  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (แจ้ง อ.เวียงสา)  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.5/ ว 2218 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (แจ้ง ทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.แม่จริม อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ และ อ.สอง  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.5/ว 2219 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.1/ว 2241 ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ 7894 หารือกรณีเรียกเงินค่าปรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลาออก (แจ้ง อ.ปัว)  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 2220 เร่งรัดการใช้จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ ทต. และ อบต.  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 241 การจัดโครงการบริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 2214 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
นน 0023.3/ 7887 การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
 
 
อบต.ป่าคา โครงการชุมชนปลอดปลอดขยะตำบลป่าคา ประจำปี ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลป่าคา [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.แสนทอง ส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่18 ปี65 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำพาง อบต.น้ำพาง ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านหรือไฟกิ่งภายในหมู่บ้านในพื้นที [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.น้ำพาง อบต.น้ำพาง ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาน้ำขังหรือการระบายน้ำภายในหมู่บ้า [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำพาง อบต.น้ำพาง มอบพสดุ ที่นอน หมอน มุ้งให้แก่ ราษฎรผู้พิการและยากไร้ บ้านน้ำตวง หมู่ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.ริม ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ริม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.ริม ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.น้ำพาง อบต.น้ำพาง ต้อนรับและรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.น้ำพาง อบต.น้ำพาง ได้มอบบ้านและสิ่งของช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้บ้านน้ำตวง หมู่ที่ 9 ต.น้ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.ป่าแลวหลวง ตรวจเยี่ยมมอบของใช้อุปโภค-บริโภคแก่ครัวเรือนผู้ยากไร้ในตำบลป่าแลวหลวง [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ป่าแลวหลวง ประชาสัมพันธ์การโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ดู่พงษ์ ประชาสัมพันธ์สื่อ Youtube การสอนวิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่าแลวหลวง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ป่าคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 8.00 x 12.40 [ 24 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านพวงพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 มี.ค. 2565)    อ่าน 28  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.กลางเวียง อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำภาคเ [ 27 พ.ค. 2565 ]ทต.กลางเวียง จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ที่ทำกิน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จั [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.แสนทอง จ้างเหมาโครงการงานเดินท่อระบายน้ำ เนื่องจากน้ำท่วมขัง บ้านนาหนุน หมู่ที่ ๑ ตำบลแ [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.แสนทอง จ้างเหมาโครงการงานเดินท่อระบายน้ำ เนื่องจากน้ำท่วมขัง บ้านนาหนุน หมู่ที่ ๑ ตำบลแ [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำแก่น จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๗ โดยวิธ [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.แม่จริม ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]อบต.แม่จริม วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ [ 26 พ.ค. 2565 ]ทต.กลางเวียง จ้างโครงการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวีย [ 26 พ.ค. 2565 ]ทต.กลางเวียง จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๖๓-๐๐๓๒ จำนวน ๑ เครื่อง ของกอง [ 26 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองแดง ซื้อที่ดินก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำแก่น จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ [ 26 พ.ค. 2565 ]อบต.ริม ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล) ของกองค [ 26 พ.ค. 2565 ]อบต.ริม ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]อบต.ป่าแลวหลวง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง โด [ 26 พ.ค. 2565 ]ทต.กลางเวียง ซื้อและจ้างสำหรับโครงการเทศบาลห่วงใย ใส่ใจ การสุขาภิบาลอาหาร ของงานสุขาภิบาลและอ [ 25 พ.ค. 2565 ]ทต.กลางเวียง จ้างซ่อมแซมรถยนต์หกล้อ รับ - ส่ง นักเรียน หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๙๑ น่าน หมายเลขครุ [ 25 พ.ค. 2565 ]ทต.กลางเวียง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประม [ 25 พ.ค. 2565 ]ทต.กลางเวียง ซื้อวัสดุอื่น (จานสายเอ็น, สายคันเร่ง, ข้องอคาร์บูเรเตอร์,) จำนวน ๓ รายการ ของสำ [ 25 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองแดง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสวนนายชาตรี อุตยะราช บ้านนาคาหมู่ที่ 4 ตำ [ 25 พ.ค. 2565 ]อบต.ป่าคา โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคา อำเภ [ 24 พ.ค. 2565 ]

   
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ดู่พงษ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -

เดอะวิว@กิ่วม่วง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-860-8327
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718-312 โทรสาร : 054-718-313
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
จำนวนผู้เข้าชม 78,802 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
facebook
อบต.ดู่พงษ์
facebook
อบต.ดู่พงษ์
อบต.ดู่พงษ์