หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
ศาสนสถานในตำบลดู่พงษ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลดู่พงษ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
1
2
3
 
 
นายธีรศักดิ์ ก๋าคำมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม
  Activities
  กิจการสภา
  Council
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน 13 สาย [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 366 
ประกาศ อบต.ดู่พงษ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 299 
ประกาศ อบต.ดู่พงษ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 359 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 290 
   
 
   
 
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส [ 5 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก( [ 27 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 93 
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส [ 7 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 286 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว5095  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาประเมินตนเองดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กศ. มท 0816.3/ว5098 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งเวียนรายงานผลทดสอบ Interlaboratory Comparison ของการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้าทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 กสธ. มท 0819.3/ว5097  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทน ของเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ สน.คท. มท 0808.3/ว5101 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอรับการสนับสนุนจัดทำเขตการปกครองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการผังเมืองและจัดทำหลักหมุดกรมโยธาธิการและผังเมืองระดับอำเภอ กพส. มท 0810.3/ว5081  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ กศ. มท 0816.5/ว17570  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17498-17559 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5084  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กสว. มท 0820.3/ว5075 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา สน.บถ. มท 0809.5/ว32  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
 
 
นน 0023.3/ ว 729 กรอกข้อมูลและรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(OSS) ผ่านระบบ INFO ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.2/ว 731 ขอความอนเคราะห์สำราจรายชื่อครู คณาอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2567  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5177 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567)  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5176 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566)  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5178 ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.)  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 726  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปผะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 5171 การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 5170  ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 725  แจ้งการประชุมอนุน้ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2566  [ 4 ธ.ค. 2566 ]  
นน 0023.4/ว 5104  การตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายผู้มีอิทธิพล  [ 4 ธ.ค. 2566 ]  
  ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ  [ 4 ธ.ค. 2566 ]  
นน 0023.4/ว 5114  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
นน 0023.6/ ว 5150  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
นน 0023.6/ ว 5149  การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
นน 0023.6/ ว 724 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย มาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
นน 0023.6 / ว 723 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
นน 0023.6/ ว 722  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. (EHA)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
นน 0023.3/ ว 5151  การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
นน 0023.3/ ว 721 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 28  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
นน 0023.3/ ว 5141  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผลานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
 
 
อบต.ป่าแลวหลวง โครงการ วัด ประชารัฐสร้างสุข [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.แสนทอง ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๖ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แสนทอง วารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทองปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.แสนทอง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย(ส่งเสริมสุขภาพฟัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรมไหว้พระ ณ วัดป่าแลว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแลว [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำพาง อบต.น้ำพางร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.กลางเวียง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล [ 5 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ดู่พงษ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องใน [ 5 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.น้ำพาง ประชุมสภาท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ดู่พงษ์ การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานแห่คัวตานล้านนาอำเภอสันติสุข ประจำปี 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำพาง อบต.น้ำพาง รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้อง [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.ป่าคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ขอประชาสัมพันธ์การชำระค่าบริการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำพาง ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.ป่าคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัต [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.แสนทอง ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๖ [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ทะเบียน ๘๑-๑๕๒๓ น่าน (รถกระเช้าไฟฟ้่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 3 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดู่พงษ์ , โรงเรียนบ้านดู [ 22 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ โรงเรียนบ้านโป [ 22 พ.ย. 2566 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 มี.ค. 2565)    อ่าน 332  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ลูกลอยไฟฟ้า) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ริม ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มและปูนขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ริม ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2566 ]


ทต.หนองแดง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2566 ]


อบต.แสนทอง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับค [ 7 ธ.ค. 2566 ]


อบต.น้ำแก่น ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำแก่น และโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตพื้ [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.แสนทอง ซื้ออาหารเสริม(นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ รวมปิดภาคเร [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.แสนทอง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ รวมปิดภา [ 6 ธ.ค. 2566 ]


ทต.กลางเวียง จ้างโครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ดินแดน หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนไชย ห [ 6 ธ.ค. 2566 ]


ทต.กลางเวียง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๙ , ๔๑๖- [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ตาลชุม จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำ จำนวน 3 เครื่องเพื่อใช้ในการทำงานของกิจการประปาบ้านดอนแก่ง โด [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ดู่พงษ์ จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ทะเบียน ๘๑-๑๕๒๓ น่าน (รถกระเช้าไฟฟ้่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.แม่สาคร จ้างจัดทำปฏิบัติทินแขวนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถดับเพลิง ทะเบียน บง 1756 น่าน) สำนักปลัดเทศบาล โ [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.ป่าคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กช 9432 น่าน โด [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.ป่าคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กช 9432 น่าน ของกองช่าง โดยวิธี [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.แสนทอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเ [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.แสนทอง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับค [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.น้ำพาง จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ จำนวน 10 ป้าย และป้ายแนะนำทิศทาง จำนว [ 30 พ.ย. 2566 ]
   
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องทั่วไป แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์
น้ำอุปโภค-บริโภค
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ดู่พงษ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยว
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
รวมสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร คาเฟ่ บริการห้องพัก ในเขต อบต.ดู่พงษ์
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-916-8966
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718-312 โทรสาร : 054-718-313
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
จำนวนผู้เข้าชม 1,698,303 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
facebook
อบต.ดู่พงษ์
facebook
อบต.ดู่พงษ์
อบต.ดู่พงษ์