หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
 
นายธีรศักดิ์ ก๋าคำมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" ตำบลดู่พงษ์น่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาทุกด้าน สืบสานวิถีพอเพียง "
 
วิสัยทัศน์ อบต.ดู่พงษ์  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบล และระหว่างตำบลให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึง
  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
  พัฒนาระบบผังเมือง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
   
แนวทางการพัฒนา
  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ที่เหมาะสมกับพื้นที่
  ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานทำ
  ส่งเสริมการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์พัฒนา และปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
  ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์
  พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
  การแก้ไขปัญหาความยากจน และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา
   
แนวทางการพัฒนา
  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์
   
แนวทางการพัฒนา
  สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
  สนับสนุน และส่งเสริมสถานบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
  สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
  การพัฒนาความมั่นคง และดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนทุกช่วงวัย
  สนับสนุนส่งเสริมประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
  การคุ้มครองพัฒนาเด็กและเยาวชน
  การส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
แนวทางการพัฒนา
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าวิจัยมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมตำบลดู่พงษ์
  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานภายในตำบลดู่พงษ์
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-916-8966
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718-312 โทรสาร : 054-718-313
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
จำนวนผู้เข้าชม 1,698,320 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10